Yěsù bhà ípìrɔ̌nga tɔ́ fílímì

Yàrɨ́ fílímì rɨ̌tɛ̀na nɨ́ Yěsù bhà ípìrɔ̌nga ɔ̌ ɨ̀ nanzɨ̀ dhu. Ndɨ fílímì ɔ̀ ka kɨtɛ̀ Pbànábí náavɔ̀ angyangyi kà-dɔ̌ dhu, ka kʉgʉ ka tɨ́ dhu, kǎnzɨ̀ kasʉ tɨ́ dhu, kǎvɛ̀ ndàdʉ̀ ndɨ̀ngbɛ̀ tɨ́ dhu, ndɨrɔ̀ kǎdʉ̀ ɔ̀dzɨ́ ndàrà ɔ̀rʉ̀-akpà ɔ̀ tɨ́ dhu. Kǎnzɨ̀ ɨ dhu kɔ́rɔ́ ndɨ́nɨ̌ ɔ̀gʉ̀ nabhʉ̀ tɨ́ ndà'u rɨ́ yà adzɨ ɔ̌ alɛ tɔ̀. Nyɨ nyínè nyidyì ndɨ fílímì awɛ ɔ̀ rɔ̀ ndɨ́nɨ̌ nyɨ nyongó tɨ́ àndànà.

JÉSUS

Ce film est une parfaite introduction au personnage de Jésus à travers l'Evangile de Luc. Jésus surprend et confond les gens constamment, de sa naissance miraculeuse jusqu'à sa sortie de la tombe et de son ascension. Suivez sa vie à travers des extraits du livre de Luc, tous les miracles, les enseignements et la passion.