Kɨrɔ̀ t'álɛ t'ákɔta tɔ́ ɔbɛ́

Ìndrǔ-àyi bhà alɛ nɨ́fʉ kɨrɔ̀ t'álɛ t'ákɔta tɔ́ màndʉ atdídɔ̌. Ɨ alɛ nɨ́ 'ʉ̀mbǎ rɨ́ alɛ, ngǎtsi nɨ̌ abádhí mǎdzábhà.

Kɨrɔ̀ tɔ́ mʉ̀hɛndʉ̀ tɔ́ kàsʉmɨ̀ ɔ̌, ndrǔ-àyi bhà alɛ náarɨ́  kɨrɔ̀ tɔ́ adyi nɔ́bɛ̀ rɨ̀tɛ̀ fɨ̀yɔ́  dhɛ̀dhɛ fɨ̌ kɨrɔ̀ t'álɛ tɔ̀.  Abádhí náarɨ́ kɨrɔ̀ t'álɛ nákɔ adyi nɨ̌. N dɨ adyi  ɔ̌ abádhí árɨ́ àtɨna kǒò ná tsi  t'álɛ́. Ɨ kɨrɔ̀ t'álɛ náarongo ɔbɛ̀ átɔ̀ rɨ̀tɛ̀ fɨ̀yɔ́ atdínga ʉmbátá-otù ɔ̌. Ndrǔ-àyi bhà alɛ náarɨ́ ngʉ̌kpà adyi nʉ́yʉ àmbɛ fɨ̌  kɨrɔ̀ t'álɛ ɔvɔ̀ nʉ́tɨ̀ dɔ̌ ɔ̀ná. Ɨ adyi nɨ́ ovú-ngbɔ̀ nʉ́pbàlǎ adyi  ndɨrɔ̀ ʉgbɔ́tá tɨ́ ngʉ̌kpà ile rǎdʉ̀ ɔ̀zʉ̀nà adyi-tɨdɔ̀. Pbɛ́tʉ̀ kɔ́rɔ́  ɨ adyi nɨ́ dhɛ̀dhɛ tɔ́ adyi.

N yɨ nyínè nyandà ndrǔ-àyi bhà alɛ rɔ̌bɛ̀ tɨ́ dhu mà ndɨrɔ̀ nyadʉ̀ ndɨ ɔbɛ́ nídyì awɛ ɔ̀ rɔ̀ màtɨ́ ɨnzá nyɨ nyùbhò dɔ̀na rɔ́rɔ̀.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.