Ndrǔna ɔ̌ bhǔkù

Kǒ ndrǔ-áyi bhàlɛ́  ndrǔna t'údheta tɔ́ bhǔkù àlɛ̌ kɔzʉ́ tɨ́ atdíkpá.

Yàrɨ́ nɨ́ ndrǔna ɔ̌ Abhisɨ̌ undi ndrǔna t'údheta tɔ́ bhǔku.

Imbo dɔ̌ rɔ̀ -ì nɔ̀pɛ̀ bhǔkù nɨ́ ndrǔna tɔ́ ngʉ̌kpà alɛ núndǐ dhèdhèrɔ̀ bhǔkù tɨdɔ̀.

Dhɛ̀nʉ àkǎ rɨ̀kandɨ̀ ndrǔna t'ándítá kà t'ɔ́zʉ̀ta tɔ́ bhǔkù nyɨ nyàbà rɔ̀.

  1.  Ndrǔna tɔ́ àlʉ̀fàbé
  2. Kɔ̀zʉ̀ Ndrǔna mběyi 1
  3. Kɔ̀zʉ̀ Ndrǔna mběyi 2
  4. Kɔ̀zʉ̀ Ndrǔna mběyi 3
  5. Ádhu à'ʉ̌ náarɨ́ ndɨ̀ ndúbhǐna dhu ɔ̌nga ɨ̀bɛ̀lɛ̀ pfɔ̌na-dzɛ̀kɛ́lɛ́ nɨ́ nɨ̌?
Partager