Contact

Nyɨ nyínè nyibhò pbʉ̀kʉ̀ bhàrʉrà fǎkà yà obhènǎrɔ̀ rɨ́'ɨ̀ mbɨ̀rɨ́sɨ́sɨ̀ dɔ̌. Nyɨ nyɨ́'ɨ̀ mbǎ ɔvɔ̀nʉ mà awɛ ɔ̀ ka kádʉ̀ nyabà dɔ̀ná ɔvɔ mànà. Pbɛ́tʉ̀ nyɨ nyádʉ̀ kìbhò ivútá nà nyɨ nyɨ́'ɨ̀ rɔ̀, ndɨrɔ̀ nyɨ nyòzè kadu dhu ɨndʉ̀ rɔ̀.

Target Image