Ungbòta-Ɔwʉ́tá tɔ́ bhûkù ɨ̀tɛ̀ ka kɨ́ dhu

Ndrù-àyi bhà alɛ rɨ̌'ɨ̀ ndrǔna ɔ̌ Ungbòta-Ɔwʉ́tá tɔ́ bhǔkù tɔ́ sɔmà ɔ̌ Gětì dhu. Ndɨ dhu anzɨ̀ ndɨ̀ 20/03/2016.


Ávàya ɔ̌ arɨ́ Bǐbìliyà nʉ́gɛ̀rɛ̌ alɛ níiwú átɔ̀ ndɨ ndrǔna ɔ̌ Ungbòta-Ɔwʉ́tá tɔ́ bhǔkù tɔ́ sɔmà ɔ̀. 

 

Dadá Abhisɨ̌ rɨ̌ ndrǔna ɔ̌ ka kándǐ Ungbòta-Ɔwʉ́tá tɔ́ bhǔkù nɔ́zʉ̀ dhu.


Àskofù rɨ̌ ndɨ̀tsɔ̀ sɔmà ɔ̌ olo ka kʉ̀tɛ̌ dhu-dzidɔ̌ dhu.


Maryanne rɔ̌tɛ ndrǔna ɔ̌ Ungbòta-Ɔwʉ́tá tɔ́ bhǔkù ɨ̀tɛ̀ ka kɨ́ nɨ̌ sɔmà ɔ̌ dhu.


Bàgambà rɔ̌tɛ ndrǔ-àyi bhà alɛ nákǎ 'ìtdù ndrǔna tɔ́ kasʉ tɨ́ dhu dɔ̌ dhu.

Nyɨ nyínè nyidyì kǎkà alɛ-sɨsɨ̀ nyɨ nyozè ka rɔ̀. 


Partager