Ndrǔna ɔ̌ imbe

Yà bhǔkù rɔ̌tɛ dɔ̀ná dhu nɨ́ ndrǔna ɔ̌ dhèdhè imbe tɨdɔ̀.

Nyɨ nyakǎ nyɔzʉ̀ abádhí nzónzo tɔ́ átɔ̀ ndɨ́nɨ́ ndrǔ-àyi bhà alɛ tɔ́ màndʉ nʉnɨ tɨ́ átɔ̀.

Partager