Ungbòta-Ɔwʉ́tá tɔ́ bhǔkù

Yà ndrǔna ɔ̌ ka kʉ́gɛ̀rɛ̌ Ungbòta-Ɔwʉ́tá tɔ́ yàrɨ́ bhǔkù ka kɨ̀lɨ ɨrɔ́ ka nòzè ndɔ̀zʉ̀ ndɨrɔ̀ ka nòzè ndìdyì awɛ ɔ̀ rɔ̀ dzʉ̀nàna nɔnzɨ tɨ́ alɛ tɔ̀.

Partager