Kàgàwà bhà Adyi

Téléchargements: 

Yàrɨ́ nɨ́ ndrǔna ɔ̌ ka kándǐ Kàgàwà bhà adyi.

Nyɨ nyínè nyidyì kà pbʉ̀kʉ̀ màsɨnɨ̀ dɔ̌ nyadʉ̀ ʉ̀dànà ngʉ̌kpà alɛ tɔ̀ átɔ̀.

Cantique en ndruna.jpg