Ndrù-àyi bhà alɛ tɔ́ ɔbɛ́

Ndrǔ-àyi bhà alɛ nózè ìfʉ ndrǔna tɔ́ ɔbɛ́ atdidɔ̌. Atdídɔ̌ abádhí náarɨ́ ndɨ ndrǔna tɔ́ ɔbɛ́ nɔ́bɛ̀ ɔ̀ná kàsʉmɨ̀ nɨ́ mʉ̀hɛndʉ̀ tɔ́ kàsʉmɨ̀. 

Nɨ́ ndrǔ-àyi bhà alɛ náarɨ́ ɔ̀bɛ̀ àbǐ ɔ̌ ɔ̀ná kasʉmɨ̀ náarɨ́ ìnè. Ndɨ ɔbɛ́ nɔ́bɛ̀ abádhí náarɨ́ tɨ̌na dɔ̌. Adyíbhengá ndrǔ-àyi bhà alɛ náarɨ́ ɔ̀bɛ̀ ɨwa-tsʉ̀nǎ. Abádhí tɔ́ idzi náarɨ́ ìndrǔ ɨ̀dha atdídɔ̌ ɔbɛ́  ɔ̀. Nyɨ nyínè nyandà ndrǔ-àyi bhà alɛ rɔ̌bɛ̀ ndrǔna tɔ́ idzi nɨ̌ tɨ́ dhu. Ndɨrɔ̀ nyɨ nyínè nyidyì ndɨ ɔbɛ́ awɛ ɔ̀ rɔ̀ tɨrɔ̌rɔ̀.

Partager