Ndrǔna dɔ̌ arɨ́ kasʉ ɔ̀nzɨ alɛ

Kàrɨ́ nɨ́ ndrǔna tɔ́ bɨ̀rɔ ɔ̌ Ungbòta-Ɔwʉ́tá tɔ́ bhǔkù nʉ́gɛ̀rɛ̌ alɛ. Ndɨ Bhǔkù nɨ́tɛ̀ ka kɨ́ ɔ̀ná sɔmà ɔ̌, abádhí rɨ̌ fɨ̀yɔ́ bhǔkù nákɔ̌ ndrǔna nʉ́nda arɨ́ kànɨsà náavò ndrǔna tɔ́ unduta tɔ̀ adrʉ̀ngbǎ alɛ fɔ́.

Abádhí-sɨsɨ̀ ìdyi ka kɨ́ awɛ ɔ̀ rɔ̀ dhu núbhǒ ka kɨ́ nzɨ̌.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.