Dadángba Fàyidhà bhà imbe

Yarɨ́ bhǔkù ɔ̀ ka kàndǐ dhu dɔ̀ná nɨ́ Fàyidhà mǎdzábhà rɔ̌ ndɨ̀ nanzɨ̀ dhu. Ndɨ dhu nɨ́ kànɨsà t'álɛ rádʉ̀ àkǎ ɔ̀nzɨ̀ ɨ̀zʉ̌-nzo tɔ̀ dhu-tɨdɔ̀.

Nyɨ nyínè nyidyì kà ɔ̀ dhu  awɛ ɔ̀ rɔ̀ nyadʉ̀ ɔzʉ̀nà ndɨrɔ̀ nyambɛ ɨ̀rɨ̀nàdɔ̌ bɨ̌nʉ nyʉ́ nɨ̌.

Famille Kande.jpg

Téléchargement:

  

Partager