Kǒò !

  

Ɔdhɨ̀dú, mǎ mátɨna kǒò ɨndʉ̀ ndrǔna ɔ̌ àlɛ̀tɔ́ sitè wɛbɛ̀ ɔ̀ nyɨ nyìtsù rɔ̀.

Ndrǔna nɨ́ ndrǔ-àyi bhà alɛ t'ávàna, Wàlendù Bǐndì tɨ́ ka kátɨna pbìrì ɔ̌ aróko alɛ, Kɔngɔ̀ tɔ́ pbìrí̀ ɔ̌.  

Mǎ mɨ́'ɨ̀ dhɛ̀dhɛ nà abhɔ nyʉ́ nyɨ nyìtsù ndɨ sitè ɔ̀ nɨ́dhunɨ̌. Mǎ mà'ù dhu ndɨ sitè dɔ̌ nyɨ nyótùna dhu ràrɨ̌ ɨdhɛ̀nʉ nábhʉ̌ rɨ̀ka ndɨ̀ atdídhɔ̌. Ndɨrɔ̀ mǎ mà'ù dhu ɨ dhu kɔ́rɔ́ ràrɨ̌ mʉ̀gàsʉ̀ nà nzɨ̌nɨ́ ìndrǔ-àyi bhà alɛ tɔ̀ tɨ́, pbɛ́tʉ̀ ndɨ sitè ɔ̀ rótsù kɔ́rɔ́ alɛ-tɨdɔ̀ tɔ̀ màtɨ́ átɔ̀.

Yàrɨ́ sitè wɛbɛ̀ dɔ̌ nyɨ nyótùna dhu nɨ́ ɨwà ka kʉ́gɛ̀rɛ̌ Bǐbìliyà ɔ̀ bhǔkù, ndɨrɔ̀ nzɨ̌nɨ́ Bǐbìliyà ɔ̀ dhu dɔ̌ ka kúndǐ dhèdhèrɔ̀ bhǔkù-tɨdɔ̀ mà, alávà dɔ̌ rɔ́tɛ andítá-tɨdɔ̀ mànà. Ndɨrɔ̀ nyɨ nyótùna átɔ̀ dhu nɨ́ alɛ-sɨsɨ̀, alɛ-bɨ̌ nɨ̌ tɨ́ ka kɨ́rɨna dhu, alɛ-nyɨ̀kpɔ́ nɨ̌ tɨ́ ka kándàna yà ìndrǔ tɔ́ màndʉ dɔ̌ rɔ́tɛ dhu-sɨsɨ̀ mànà. 

Ndɨ sitè nábhʉ rʉsà ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ tɔ̀ màtɨ́ rìdyì yà kà ɔ̀ ɨdhɛ̀na nɨ̀ka dhu-tɨdɔ̀ awe ɔ̀ rɔ̀ fɔná ndɨ̀ nòtù màsɨnɨ̀ dɔ̌ màtɨ́, ngǎtsi nɨ̌ ndʉ̀dà ka ngǎtsi ɔdhɨ̀nà tɔ̀ màtɨ́.

Ndɨrɔ̀ mǎ mònzì yà kà dɔ̌ rɨ́'ɨ̀ dhu nɔ́zʉ̀ rɨ́ ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ rìbhò pbɨ̀ndà ɨrɛ̀ta-ɔwʉ́tá ɨ dhu dɔ̌, ndɨrɔ̀ rɔ̀vɔ̀ yà ìsě àkǎ kisě rɔ̀bhɔ̀lɔ̀ ka tdɨ́tdɔ̀ dhu-tɨ fǎkà.

Ɔ̀tsɔ̀ abhɔ! 


Thumbnail image
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.